Home » Contact gegevens » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden praktijk Corpus Optimae

 

ALGEMEEN

–       Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen praktijk Corpus Optimae en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.

–       Als je gebruik maakt van de informatie van en/of diensten van praktijk Corpus Optimae c.q. www.corpusoptimae.nl geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met praktijk Corpus Optimae voor de uitvoering waarvan door praktijk Corpus Optimae derden dienen te worden betrokken.

–       Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

DEFINITIES

–       Praktijk Corpus Optimae, gevestigd te Nijverdal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 73332496. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

–       Praktijk Corpus Optimae behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze bekend zijn gemaakt door praktijk Corpus Optimae.

–       Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

–       Joyce Aeissing is eigenaresse van praktijk Corpus Optimae en is in het bezit van het diploma Orthomoleculair voedingsadviseur, orthomoleculair kindercoach, psyche en voeding en het diploma Orthomoleculair Voedings- en Suppletie Adviseur.

–       Cliënten zijn natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de therapeut inroepen en/of van de website www.corpusoptimae.nl gebruikmaken.

–       Website www.corpusoptimae.nl is eigendom van praktijk Corpus Optimae.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

–       Praktijk Corpus Optimae streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan praktijk Corpus Optimae geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat praktijk Corpus Optimae is uitgegaan van door of namens de client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Praktijk Corpus Optimae is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd

–       Indien praktijk Corpus Optimae aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van praktijk Corpus Optimae beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

–       Praktijk Corpus Optimae is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

–       Praktijk Corpus Optimae is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Praktijk Corpus Optimae zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

–       De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van praktijk Corpus Optimae.

 

GEHEIMHOUDING, DOSSIER EN INZAGERECHT

–       Praktijk Corpus Optimae zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover praktijk Corpus Optimae daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Zie ook het Privacy beleid op www.corpusoptimae.nl

–       Copyright: Al het door praktijk Corpus Optimae vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van praktijk Corpus Optimae niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

–       Het eigendom van door praktijk Corpus Optimae verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van de praktijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan de praktijk hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de praktijk gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

 

BEHANDELING

–       Een behandeling kan via de agenda via de website www.corpusoptimae.nl of telefonisch worden ingeboekt.

–       De overeenkomst tussen praktijk Corpus Optimae en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

–       Praktijk Corpus Optimae zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op praktijk Corpus Optimae rust een inspanningsverbintenis. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

–       Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan praktijk Corpus Optimae worden medegedeeld.

–       Praktijk Corpus Optimae heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

–       Indien door praktijk Corpus Optimae of door praktijk Corpus Optimae ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

ANNULEREN

–       Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak is de cliënt 100% van de consultkosten verschuldigd.

–       Bij het onverhoopt niet doorgaan van een consult door annulering van de zijde van praktijk Corpus Optimae, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd.

–       Bij het niet doorgaan van een consult is praktijk Corpus Optimae op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

–       Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een PIN-transactie, of, indien overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door praktijk Corpus Optimae aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

–       Bij een niet-tijdige betaling is cliënt van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de geldende wettelijke rente.

–       Indien praktijk Corpus Optimae haar vordering op een cliënt ter incasso uit handen geeft, is de cliënt alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd. Hierbij worden de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van € 25,00 exclusief omzetbelasting.

–       Cliënt dient eventuele bezwaren tegen de factuur van praktijk Corpus Optimae binnen twee weken na factuurdatum aan praktijk Corpus Optimae schriftelijk kenbaar te maken. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

 

BEËINDIGING OVEREENKOMST

–       Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.

–       Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

–       De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

–       Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

–       Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door praktijk Corpus Optimae zal praktijk Corpus Optimae in overleg met de cliënt zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is.

–       Indien de overdracht van de werkzaamheden voor praktijk Corpus Optimae extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij praktijk Corpus Optimae anders aangeeft.

 

VRIJWARING

–       De cliënt vrijwaart praktijk Corpus Optimae voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan praktijk Corpus Optimae toerekenbaar is.

–       Indien praktijk Corpus Optimae uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden praktijk Corpus Optimae zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

–       Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is praktijk Corpus Optimae zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van praktijk Corpus Optimae en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

–       Op alle rechtsbetrekkingen waarbij praktijk Corpus Optimae partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

–       De rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

–       Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

KLACHTEN

–       Orthomoleculair coach Joyce Aeissing is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken aan de coach. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.